Tijdens al mijn lessen zal ik onder andere aandacht besteden aan: concentratie, taakaanpak, een goede werkhouding, zelfvertrouwen. En verder bied ik hulp bij:

Technisch lezen

Om het technisch lezen te verbeteren maak ik gebruik van RALFI en CONNECT lezen.

Spelling

Aan de hand van onderzoek bekijk ik met welk type woorden de leerling moeite heeft.

Tijdens de lessen wordt aandacht besteed aan de klanktekenkoppeling, het spellingbewustzijn, spellingregels- en strategieën.

De spellingprincipes worden uitgelegd aan de hand van “Taal in blokjes”. Er wordt geleerd hoe een woord correct geschreven kan worden in een dictee maar ook in vrije schrijfteksten zoals in een samenvatting of een opstel. Werkwoordspelling wordt daarbij, zo nodig, apart behandeld. Ter ondersteuning maak ik gebruik van materialen van Taal in blokjes en een spiekboekje met de spellingregels. Daarnaast kunnen spellingspelletjes en computeroefeningen ook onderdeel van het oefenprogramma uitmaken.

Begrijpend lezen

Het kunnen toepassen van leesstrategieën is van invloed op het begrijpend lezen.
Tijdens de lessen wordt aandacht besteed aan de leesstrategieën:

Voorspellen (waar zal de tekst over gaan?).
Voorkennis ophalen over een onderwerp (wat weet de leerling al?).
Vragen stellen over de tekst (wie, wat, waar, wanneer, waarom, hoe?).
Verbanden leggen (signaalwoorden herkennen die een verband aangeven zoals b.v.
oorzaak/gevolg).
Verwijswoorden herkennen (De man loopt in het park. Hij heeft een hond).
Samenvatten (in eigen woorden of via een conceptmap het belangrijkste van de tekst weergeven).
In de lessen staan leesmotivatie en leesplezier voorop. Door het inzetten van aansprekende teksten, kinder- en jeugdboeken wordt de leerling gestimuleerd om in de vrije tijd ook te blijven oefenen met lezen. Ook wordt gewerkt aan het omgaan met meerkeuze vraagstelling, zoals deze in de Citotoetsen voorkomt.

Rekenen

Om het rekenen te verbeteren gebruik ik de Jamara methode.

Aan de hand van een rekenonderzoek bepaal ik met welke basisvaardigheden de leerling nog moeite heeft. Bij kinderen met rekenmoeilijkheden verloopt het hoofdrekenen tot 100 vaak nog niet vlot. Het automatiseren van plus-en minsommen over het tiental en tafelsommen vormen daarbij vaak struikelblokken. Om dit te verbeteren gebruik ik deJamara methode. Op de site vind je apart de informatie over Jamara.

Soms zijn de rekenstrategieën onvoldoende bekend of is het getalbegrip niet voldoende ontwikkeld. Na het rekenonderzoek kan gewerkt worden aan optellen, aftrekken, vermenigvuldigen (tafels), delen, breuken, verhoudingen, kommagetallen, procenten, cijferend rekenen, omgaan met tijd, wegen en meten (inhoud, gewicht, oppervlakte) en getalbegrip. De leerling leert ook omgaan met de specifieke vraagstelling zoals deze in de verhaalsommen bij de Citotoetsen voorkomen.

Er kan gewerkt worden met de methode van school, met aanvullende lesmaterialen, concreet materiaal, rekenmodellen (zoals de getallenlijn of breukenstroken), rekenspellen en computeroefeningen.

Leren leren

De “LEREN LEREN” Methode is een studievaardigheid methode voor alle jeugd in het basis-, voortgezet en beroepsonderwijs. Wetenschappelijk onderzoek bewijst de effectiviteit op het gebied van tekstbegrip en onthouden.
De methode gaat uit van de eigen talenten en is juist geschikt bij dyslexie, AD(H)D, ASS, HB en beelddenken. Er wordt altijd gewerkt met kleine groepen, dus er is optimale aandacht voor iedereen. Desgewenst kan uw kind deze training ook individueel volgen.